Gizlilik ve KVKK

Gizlilik Sözleşmesi ve Kişiler Verilerin Korunması Kanunu

GİRGİN PİYANO VE SANAT GALERİSİ  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

GİRGİN PİYANO VE SANAT GALERİSİ (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz dahil Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmeteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile ve KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler ve Kullanım Amaçları

Hem oturum çerezlerini (sadece web tarayıcınızı kapatana kadar var olan) hem de kalıcı çerezleri
(daha uzun, belirlenmiş bir süre için var olan) kullanıyoruz. Web Sitemizde kullanılan çerez türleri
genellikle sitemizin kullanım oranlarının istatistik olarak ölçümü amacıyla kullanılmaktadır.

Bu çeresler sizinle ilgili kişisel – bireysel bilgiler toplamaz.

Sitemizdeki Performans/Analiz Çerezleri

Web sitemiz, Google Analytics çerezlerini kullanır.

Web sitemiz, İletişim formu ile kişisel bilgilerinizi bize iletmenizi sağlar.

Web sitemizdeki çerezlerden bazıları, ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi
toplar; örneğin bu bilgiler, ziyaretçilerin hangi sayfaları en çok ziyaret ettikleri ve web sayfalarından
hata mesajları alıp almadıklarıyla ilgilidir.

Bu çerezler, ziyaretçinin kimliğini belirleyen bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilmiştir ve bu nedenle anonimdir. Yalnızca web sitemizin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılır.

Kvkk İşleyişi Hakkında

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:
Şirketimiz, kanun hükümlerinde belirtilen hizmet faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirketimiz Madde 2 kapsamında belirtilen amaçlar kapsamında kişisel verilerinizi, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle fiziksel olarak, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilir, kaydedebilir, depolayabilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edebilir, yeniden düzenleyebilir, sınıflandırabilir, Veri Saklama ve İmha Politikamızda düzenlendiği şekilde muhafaza edebilir, yani özetle kanunen izin verilen her şekilde işleyebilir.

Bunun yanında Şirketimiz sitemiz üzerinden elde edilen istatistiki kişisel verilerinizi kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, ve kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir.

Anlaşmalı bayilerimiz vasıtası ile Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden faydalanmanız halinde ise kişisel verileriniz ilgili alt bayilerimiz tarafından toplanabilir ve kanunen izin verilen her şekilde işlenebilir.

Şirketimiz dışında, yukarıda ifade edilen üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçiler, kurum ve kuruluşlar ve alt bayilerimiz tarafından toplanan kişisel verilerinizin KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplanması, muhafaza edilmesi ve işlenmesine ilişkin tüm sorumluluk münferiden bu firmalara/kişilere/kurumlara aittir.

Diğer yandan Şirketimiz, şubelerimiz ve çağrı merkezimiz tarafından toplanan, muhafaza edilen ve kanunen izin verilen her şekilde işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki sorumluluk Veri Sorumlusu olarak tarafımıza aittir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Amaçları, Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmesi, ürün ve hizmetlerimizden memnuniyetinizin ölçümü, hizmet ve ürünlerimizden ve promosyon faaliyetlerimizden bilgilendirilmeniz, hizmet ve ürünlerimizin tanıtımı, Şirketimizin kendisini geliştirmesi ve size daha iyi hizmet sunabilmesine fikren katılımınız amaçları ile edinilir. İfade edilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlenebilir ve aktarılabilir.

3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak siz müşterilerimiz, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda müşterilerimiz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun ve Kanuna uygun olarak hazırlanmış Veri Saklama ve İmha Politikamızda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıdaki 5 ve 6. Maddelerde yer alan talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesisinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletişim adresimize ulaşarak şahsen iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Soru ve Görüşleriniz İçin ?

Detaylı bilgi ve yazışma için iletişime geçebilirsiniz …

Girgin Piyano ve Sanat Galerisi  © Tüm Hakları Saklıdır